Informare privind prelucrarea datelor personale

In aceasta sectiune va informam despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si despre drepturile dumneavoastra conform Regulamentului (UE) 679/2016 - Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), a Legii 190/2018 de punere in aplicare a prevederilor GDPR si a oricaror alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor revine celor 5 (cinci) entitati juridice din cadrul Porsche Finance Group Romania, in calitate de operatori de date cu caracter personal, respectiv: Porsche Bank Romania SA, Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Mobility SRL, Porsche  Broker de Asigurare S.R.L. si Porsche Versicherungs AG Salzburg - Sucursala Romania.

Ce date cu caracter personal prelucram?

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare definite mai jos, prelucram atat datele cu caracter personal furnizate direct de catre client in momentul transmiterii solicitarii acestuia cat si alte date personale, care ne-au fost furnizate  in mod  voluntar de catre client sau pe care le detinem deja in cadrul unei relatii de afaceri existente. Prelucram, de asemenea, date obtinute de la terti (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate), precum si date pe care le generam singuri pe baza prelucrarii acestora. Aceste date pot fi incadrate de principiu in urmatoarele categorii:

■     Date de identificare: nume, prenume, sex, CNP, seria si numarul actului de identitate, data si locul nasterii, cetatenia, nationalitate etc.

■     Date de contact: adresa de domiciliu/de corespondenta, adresa de e-mail, numar de telefon fix, numar de telefon mobil etc.

■     Date contractuale aferente produselor si serviciilor (financiare) achizitionate privind identificarea produsului finantat (de ex. serii unice de identificare, dotari speciale) si a garantiilor furnizate

■    Date privind situatia profesionala: informatii referitoare la nivelul studiilor, profesie, ocupatia, numele angajatorului, natura activitatii proprii, sursa fondurilor, expunerea publica si functia publica detinuta;

■    Date privind situatia financiara: venituri, numarul contractului individual de munca, numarul dosarului de pensie;

■    Date privind situatia familiala: stare civila, regimul juridic al locuintei

■    Date privind bonitatea: obligatii lunare de plata, angajamente in sold, istoric si comportament de plata,

■    Date bancare: numar de cont (IBAN), detalii si/ sau istoric tranzactional, numar de card

■    Date de identificare a autovehiculului: numarul de inmatriculare, serie sasiu etc

In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a clientului, pe langa datele sale personale, datele personale pe care le prelucram pot apartine si urmatoarelor categorii de persoane vizate: mandatari si/ sau reprezentanti legali sau conventionali ai clientului, persoane de contact ale clientului, imputerniciti sau utilizatori ai clientului, codebitori, garanti, beneficiari reali sau membri familiilor clientilor, beneficiari ai politelor de asigurare ale clientului, beneficiari ai operatiunilor de plati ale clientului, platitori in conturile clientilor, etc. Datele personale ale acestora sunt preluate din documentatia de inittiere si/ sau executare a relatiei contractuale cu clientul, Porsche Finance Group neavand posibilitatea practica de a asigura o informare directa a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor personale. In acest caz, este responsabilitatea clientului de a informa respectivele persoane vizate cu privire prelucrarea si scopul prelucrarii datelor lor personale, in relatia cu el.

Va rugam sa nu ne puneti la dispozitie in cadrul documentelor transmise categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenenta sindicala, date privind opiniile dumneavoastra politice sau convingerile religioase, date cu privire la starea de sanatate etc.

De ce prelucram datele dumneavoastra si ce temeiuri juridice avem?

Pentru executarea unui contract sau pentru realizarea demersurilor precontractuale

Cum ar fi, de exemplu: emiterea unei oferte, procesarea unei solicitari de finantare sau a unei cereri de deschidere de cont, finantarea autovehiculelor in cadrul unor contracte de leasing sau de credit, prestarea de servicii de asigurare, furnizarea de produse de mobilitate, deschiderea si administrarea de conturi curente, de depozit sau de garantii,  furnizarea de servicii de banca la distanta (de ex. Internet Banking sau Open Banking, incepand cu 14 septembrie 2019), furnizarea de servicii de incasari si plati, transmiterea documentatiei aferente contractului catre sediul nostru, realizarea procesului de returnare a unui autovehicul ce face parte dintr-un contract de leasing operational, efectuarea formalitatilor de transfer a dreptului de proprietate asupra autovehiculului.

In acest caz, prelucrarea are la baza executarea contractului la care dumneavoastra sunteti parte si /sau demersurile necesare in vederea incheierii contractului respectiv, la cererea dumneavoastra.

Operatiunile de cont curent au ca temei juridic consimtamantul contractual al ordonatorului operatiunii, acordat prin transmiterea instructiunii valid autorizate de catre acesta catre Porsche Bank in vederea executarii tranzactiei la care respectivul este parte (ex. depunere/ retragere de numerar, incasari si plati in lei si valuta, schimburi valutare, colectare numerar, decontare instrumente de plata);

Incepand cu 14 Septembrie 2019, furnizarea accesului Prestatorilor de Servicii de Plata terti (eg. Prestatori de servicii de initiere a platii, Prestatori de servicii de informare cu privire la conturi) la conturile dumneavoastra de plata accesibile online, se va face exclusiv in baza si in limita autorizarii acordate acestora de catre dumneavoastra, prin consimtamant expres. Temeiul juridic al acestor activitati de prelucrare este obligatia legala a Porsche Bank, in calitate de prestator de servicii de plata care ofera servicii de administrare cont, de a furniza acces sau de a pune la dispoziția Prestatorului de Servicii de Plata Tert a tuturor informatiilor privind initierea si executarea operatiunii de plata / informatiile privind contul/urile de plata accesibile online pe care le gestioneaza, in baza autorizarii acordate de dumneavoastra, ca si client.

In cazul furnizarii conturilor de plati cu servicii de baza, in vederea indeplinirii obligatiei sale legale de a verifica daca indepliniti criteriilor legale de eligibilitate conform Legii 258/2017, Porsche Bank va folosi atat informatii obtinute direct de la dumneavoastra, prin declaratie pe proprie raspundere, cat si informatii obtinute independent din surse terte (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate). O optiune in acest sens ar fi interogarea directa a informatiilor de natura fiscala in evidentele ANAF, in scopul asigurarii unui mecanism adecvat care sa conduca la cresterea gradului de bancarizare a populatiei prin facilitarea accesului consumatorilor persoane fizice la un cont de plati cu servicii de baza, in baza consimtamantului dumneavoastra, acordat conform documentului Acord de consultare si prelucrare a informatiilor in bazele de date ANAF in scopul deschiderii unui cont de plati cu servicii de baza in conditiile legii 258/2017.

In cazul transmiterii oricarui document asociat contractului dumneavoastra de finantare, in original, catre sediul nostru, fie pe durata contractului fie la finalul acestuia, compania va folosi si transfera datele dumneavoastra catre societati partenere, in vederea generarii unei comenzi de ridicare documente de catre curier. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare il constituie optimizarea fluxului de transmitere documente aferente contractului dumneavoastra de finantare.

In cazul returnarii unui vehicul ce face obiectul unui contract de leasing operational, Porsche Mobility va folosi si transfera datele dumneavoastra catre societatea de asigurare aleasa conform optiunii dumneavoastra. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare il constituie optimizarea fluxului de analiza a daunelor la finalul contractului de finantare.

In situatia efectuarii formalitatilor de transfer a dreptului de proprietate asupra autovehiculului, conform prevederilor legale in Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării in conformitate cu dispozitiile art 101 Cod fiscal, potrivit carora este necesara inscrierea datelor de identificare ale persoanei vizate cumparator in Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării, Porsche Mobility/ Porsche Leasing va prelucra si transfera datele dumneavoastra catre organele fiscale locale pentru efectuarea inregistrarilor necesare. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este interesul legitim al Porsche Mobility/Porsche Leasing de a efectua formalitatile de inmatriculare/radiere a autovehiculului ce face obiectul vanzarii.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale

Avem obligatia legala de a prelucra si stoca datele dumneavoastra conform cerintelor de cunoastere a clientelei prin aplicarea tuturor masurilor de identificare si verificare a identitatii clientului si a imputernicitilor/ mandatarilor (daca este cazul), cat si in vederea identificarii beneficiarului real si a calitatii acestora de persoana expusa public, precum si obligatia legala de pastrare a documentatiei specifice de cunoastere a clientelei conform legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.

In acest sens, efectuam inclusiv o prelucrare automata a anumitor Date Personale, prin crearea unui profil de risc in acest sens. Scorul obtinut ca urmare a activitatii de profilare este unul din elementele avute in considerare in fundamentarea deciziei de intrare in relatie contractuala cu dumneavoastra si a stabilirii categoriei de masuri de cunoasterea clientelei aplicabile, fara a fi insa un criteriu exclusiv de respingere a solicitarii dumneavoastra. In acest scop, vom folosi atat informatii obtinute direct de la dumneavoastra, cat si informatii obtinute independent din surse terte (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate - verificarea datelor clientului in aplicatia World Check, aplicatie on-line ce contine baze de date cu teroristi, persoane suspecte de finantare a terorismului, de spalare banilor, evaziune fiscala, persoane expuse politic si entitati cu risc ridicat, baze de date actualizate permanent ale ONU, OFAC, FATF si UE). Temeiul juridic al acestor operatiuni de prelucrare este interesul nostru legitim, in vederea indeplinirii obligatiilor legale de aplicare a masurilor de cunoastere a clientelei si prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, precum si in vederea protejarii reputatiei si a pastrarii increderii tuturor participantilor implicati in serviciile oferite de Companie.

In cazul in care detineti un cont curent la noi, prelucram datele dumneavoastra si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Porsche Bank in ceea ce priveste monitorizarea tranzactiilor, in vederea detectarii si raportarii tranzactiilor de plata neautorizate sau frauduloase. In acest sens, Porsche Bank efectueaza inclusiv o prelucrare automata a anumitor Date Personale ale clientilor (ex. comportamentul anormal pornind de la modelul tranzactional bazat pe istoricul de plati al Clientului, locatia platitorului si/ sau a beneficiatului, utilizarea unor instrumente de plata anormale fata de modelul tranzactional al clientului) prin crearea unui profil de risc al tranzactiilor. Scorul obtinut ca urmare a activitatii de profilare este unul din elementele avute in considerare in fundamentarea deciziei de acceptarea tranzactiei si a stabilirii categoriei de masuri aplicabile, fara a fi insa un criteriu exclusiv de respingere a tranzactiei. Temeiul juridic al acestor operatiuni de prelucrare este interesul legitim al Porsche Bank, in vederea indeplinirii obligatiilor legale de monitorizare a tranzactiilor in vederea detectarii si raportarii tranzactiilor de plata neautorizate sau frauduloase.

De asemenea, in cazul in care detineti un cont curent la noi, prelucram datele dumneavoastra personale si pentru indeplinirea obligatiilor legale ale Porsche Bank in ceea ce priveste schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal, cu scopul diminuarii fraudei si a evaziunii fiscale transfrontaliere, conform Codului de Procedura Fiscala (FATCA - The US Foreign Account Tax Compliance Act, CRS - Common Reporting Standard). Datele colectate in acest scop de catre Porsche Bank si transferate catre autoritatile fiscale romane competente, acestea din urma transferandu-le catre autoritatile fiscale competente din statele relevante, sunt obtinute direct de la dumneavoastra prin formularul Declaratie de rezidenta fiscala pentru persoane fizice atasat solicitarii de deschidere de cont, sau Certificat al statusului beneficiarului real in scopul impozitarii la sursa și raportarii, atunci cand este aplicabil.

In acelasi timp, tot pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale de documentare si pastrare, datele dumneavoastra sunt prelucrate si: in scopuri de gestiune financiar-contabila, conform legislației fiscale; in scopuri de audit intern, audit extern sau audit financiar; in scopuri de raportare catre institutiile si autoritatile statului, conform legislatiei speciale aplicabile, inclusiv pentru indeplinirea activitatilor aferente controalelor autoritatilor (ex. ANAF, ANPC, BNR, ANSPDCP, etc.) conform reglementarilor in vigoare si/ sau raspuns la solicitarile venite din partea autoritatilor, pentru administrarea popririlor si sechestrelor, conform Codului de Procedura Civila si Penala, in scopuri de asigurare a continuitatii afacerii, a masurilor de securitate a datelor in sisteme (inclusiv stocare bazelor de date si a bazelor de back-up) precum si pentru pastrarea, depozitarea si arhivarea documentelor, precum si a securitatii fizice in incintele noastre, prin camerele video amplasate in sediul nostru pentru a asigura monitorizarea, securitatea si paza persoanelor, spatiilor si bunurilor conform cerintelor Legii 333/2003.

Pentru evaluarea bonitatii dumneavoastra

Pentru analiza cererii dumneavoastra de finantare, cat si pentru emiterea ofertei de prima pentru polita de asigurare, necesare in vederea acordarii produselor si/ sau serviciilor solicitate de dumneavoastra, va prelucram datele personale inclusiv prin activitati de creare de profiluri. In acest sens, efectuam o prelucrare automata a anumitor date personale ale dumneavoastra, prin crearea unui profil de risc, necesar, dupa caz, in scopul evaluarii capacitatii dumneavoastra financiare si a comportamentului de plata in situatia unei solicitari de finantare prin leasing sau credit, respectiv a istoricului rutier si a comportamentului in trafic, in cazul solicitarii unei polite de asigurare. Scorul obtinut ca urmare a activitatii de creare de profiluri este unul dintre elementele luate in considerare in fundamentarea deciziei noastre de acordare a serviciilor, fara a constitui insa un criteriu exclusiv de respingere a cererii dumneavoastra. 

In acest caz, prelucrarea are la baza interesul nostru legitim de a minimiza riscul de credit prin finantarea unor clienti solvabili, in vederea indeplinirii obligatiilor legale de evaluare a capacitatii de rambursare si indeplinire a cerintelor prudentiale (in cazul contractelor de leasing sau de credit) sau de a acoperi in mod prudent potentialele riscuri generate de istoricul rutier al clientilor (in cazul contractelor de asigurare). 

In acest sens, inainte de incheierea contractului de finantare, cat si pe parcursul derularii acestuia, Porsche Bank si Porsche Leasing vor avea in vedere indeplinirea obligatiilor legale ce le revin privind evaluarea capacitatii de rambursare a debitorilor si indeplinirea cerintelor prudentiale privind diminuarea riscului de credit, prin consultarea bazei de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) in baza consimtamantului dumneavoastra, in situatia in care acest consimtamant a fost acordat.

In cazul solicitarilor de finantare aferente persoanelor fizice, pentru evaluarea capacitatii dumneavoastra de rambursare, Porsche Bank si Porsche Leasing vor folosi atat informatii obtinute direct de la dumneavoastra, cat si informatii obtinute independent din surse terte (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate), cum ar fi interogarea directa a informatiilor de natura fiscala privind veniturile realizate in evidentele ANAF, in scopul initierii sau derularii relatiilor contractuale in acord cu cerintele prudentiale aplicabile institutiei de credit si a fluidizarii procesului operational de creditare, ca urmare a simplificarii documentatiei solicitate aplicantului, in baza consimtamantului dumneavoastra, in cazul in care acest consimtamant a fost acordat. 

De asemenea, pentru indeplinirea obligatiei legale ce ii revine in ceea ce priveste evaluarea capacitatii dumneavoastra de rambursare a finantarii, inainte de incheierea contractului de credit / leasing si pe parcursul derularii acestuia, Porsche Bank si Porsche Leasing prelucreaza datele dumneavoastra prin transmiterea si consultarea Datelor Personale si a altor informatii catre Biroul de Credit S.A.. Temeiul juridic al acestei prelucrari este interesului legitim al Porsche Bank, Porsche Leasing si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatoririi excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de creditare, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar - bancar pentru desfasurarea unor activitati contrare legii. 

Pentru detalii privind categoriile de date cu caracter personal prelucrate in sistemul Biroului de Credit puteti consulta pagina web a Biroului de Credit ( www.birouldecredit.ro), sectiunile Intrebari frecvente si/ sau Cadru legal / Informare privind prelucrarea datelor la Biroul de Credit.

In scopuri de raportare catre grupul din care facem parte (”Grupul”)

In baza interesului nostru legitim de a respecta cerintele de raportare si de aprobare a finantarilor impuse de Grup, prelucram datele dumneavoastra pentru intocmirea si furnizarea de rapoarte catre Grupul din care facem parte, in Romania si in Austria, in scopuri administrative, de consolidare a raportarilor contabile, de gestionare a expunerilor si de monitoirzare a riscurilor la nivel de Grup, precum si pentru aprobarea anumitor facilitati de finantare conform matricei de competente, daca este necesar conform politicilor noastre interne.

In vederea indeplinirii intereselor noastre legitime

Daca este necesar, prelucram datele dumneavoastra personale in vederea colectarii debitelor, recuperarii creantelor si executarii silite a sumelor datorate si in vederea exercitarii sau apararii oricaror drepturi si interese legale ale companiilor Porsche Finance Group, precum si in scopul prevenirii si combaterii fraudei. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este interesul nostru legitim de a ne valorifica drepturile pe care le avem rezultate din relatiile contractuale cu clientii nostri, precum și de a avea implementat un mecanism eficient pentru identificarea și prevenirea eventualelor fraude comise de Client.

De asemenea, prelucram datele dumneavoastra personale si pentru imbunatatirea produselor si serviciilor furnizate si pentru adaptarea continua a acestora la nevoile clientelei sau la cerintele de reglementare, prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne, analiza statistica si segmentarea clientilor, proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor IT. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este interesul nostru legitim in contextul desfasurarii obiectului de activitate.

In scopuri de marketing

Daca doriti sa participati la programele noastre de loializare pentru clientii activi, la diverse concursuri si tombole, la studii de satisfactie privind serviciile contractate, sa primiti pe e-mail buletine informative (de tip newsletter) sau diverse materiale promotionale prin posta, avem nevoie de consimtamantul dumneavoastra expres pentru a va putea prelucra datele cu acest scop.

In cazul in care ni l-ati acordat, sunteti indreptatit sa va retrageti acest consimtamantul oricand, pentru una sau pentru toate operatiunile de prelucrare prezentate de mai sus, fara a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa, astfel:

 • prin e-mail la adresa: protectiadatelor(kwfat)porschebank(kwfdot)ro 
 • prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari
 • prin depunere la sediul companiilor Porsche Finance Group, la receptie, la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari
 • prin intermediul aplicatiilor de Internet Banking (IB) sau Customer Information System (CIS), pentru utilizatorii acestor aplicatii.

In anumite cazuri concrete, cu stricta respectare a drepturilor si libertatilor persoanelor, si doar in situatia in care nu v-ati opus in mod expres unei prelucrari cu acest scop, va putem transmite comunicari comerciale si in temeiul interesului nostru legitim de a promova produse si servicii similare celor pe care le detineti deja la noi sau pentru evaluarea calitatii serviciilor oferite de tertii imputerniciti ce actioneaza in relatia cu dumneavoastra, in numele si pe seama noastra.

De asemenea, in cazul furnizarii serviicilor la distanta, inregistram comunicarile prin canale digitale (ex. fax, email, Online Banking) si apelurile si convorbirile telefonice realizate prin intermediul Call Center-ului Porsche Finance Group, in scopul eficientizarii si imbunatatirii serviciilor acordate, precum si al executarii in conditii optime a contractelor, respectiv al realizarii tranzactiilor telefonice si online. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este consimtamantul dumneavoastra.

Caror destinatari sau categorii de destinatari transmitem datele dumneavoastra?

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare enumerate, datele dumneavoastra sunt transmise urmatorilor destinatari:

■     catre furnizorii nostri de servicii, care actioneaza in calitate de persoane imputernicite de operator, si strict in baza instructiunilor documentate primite de la noi. Lista cu furnizorii nostri se actualizeaza periodic, ori de cate ori intervin modificari in componenta sa.

 

Daca este cazul, datele dumneavoastra pot fi transmise si catre urmatorii destinatari/ categorii de destinatari, pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale, pentru realizarea intereselor legitime privind recuperarea creantelor sau exercitarea si apararea drepturilor si intereselor noastre, sau daca avem consimtamantul dumneavoastra, dupa cum urmeaza:

■     Biroul de Credit S.A. - De ce: Transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la Biroul de Credit, in baza interesului legitim al Porsche Bank, Porsche Leasing si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatoririi excesive a persoanelor vizate. In acelasi scop, datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite si catre celelalte companii care au calitatea de Participanti, la cerere.

Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice, conform competentelor acestora si legislatiei aplicabile, cum ar fi: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Banca Nationala a Romaniei (BNR), Autoritatea Nationala de Integritate (ANI), instante judecatoresti, notari publici, executori judecatoresti, organe de cercetare penala.

■      Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) -  De ce: Consultare si prelucrare informatii existente in evidentele ANAF, in baza consimtamantului dumneavoastra.

■     Centrala Riscului de Credit - CRC (Banca Nationala A Romaniei) - De ce

(1) pentru respectarea obligatiei legale a Porsche Bank si Porsche Leasing, ca persoane declarante, de a raporta informatia de risc de credit. Informatia de risc de credit (datele de identificare ale unui debitor si expunerea persoanelor declarante fata de acesta) se prelucreaza si se difuzeaza de catre CRC si catre celelalte persoane declarante, la cerere; (2) pentru a primi orice informatii de risc bancar inregistrate pe numele dumneavoastra, in baza consimtamantului dumneavoastra.

■           Ministerul Finantelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) - De ce: Raportare zilnica, in baza obligatiei legale a Porsche Bank, conform Codului de procedura fiscala .

■           Autoritatile fiscale romane competente, acestea din urma transferandu-le catre autoritatile fiscale competente din statele relevante - De ce: Pentru respectarea obligatiilor legale conform Codului de Procedura Fiscala (FATCA - The US Foreign Account Tax Compliance Act, CRS - Common Reporting Standard).

 

■           Terțe părți - operatori asociati (ex. agentii de colectare debite / recuperare a creantelor, avocati, evaluatori autorizati, consultanti, notari publici, executori judecatoresti, etc) si autorități (cum ar fi poliție, parchet, instanțele judecătorești, organe fiscale locale etc.) - De ce: In caz de nevoie, in vederea exercitării și apărării oricăror drepturi și interese legale ale companiilor Porsche Finance Group.

 

■           Alte terțe părți - institutii si autoritati publice si private din Romania (ex. Banca Nationala a Romaniei, Oficiul National de Prevenire si  Combatere a Spalarii Banilor, Centrala Riscurilor de Credit, Biroul de Credit, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, etc.) si din strainatate (ex. Comisia Europeana, autoritati fiscale) - De ce: In vederea indeplinirii obligatiilor legale ale companiilor Porsche Finance Group,

 

■           Sisteme de compensare sau decontare  (ex. Transfond S.A., sisteme de bănci corespondente, entităţi care să asigure transferul fondurilor în străinătate - SWIFT), si implicit catre Beneficiar si banca Beneficiarului - De ce: Pentru executarea instructiunilor de plata si pentru indeplinirea obligatiilor legale privind compensarea automata a platilor comerciale interbancare;

 

■           Prestatori de Servicii de Plata Terti, in calitate de operatori independenti - De ce: In vederea indeplinirii obligatiei legale a Porsche Bank de a le oferi acces la conturile de plati accesibile online ale Clientului, in baza consimtamantului acestuia. Informarea clientului privind prelucrarea datelor de catre Prestatorul de Servicii de plata Tert este in responsabilitatea exclusiva a acestuia, in calitate de operator independent.

 

■           Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare  - De ce: in vederea inregistrarii drepturilor și intereselor legale ale Porsche Bank si Porsche Leasing privind garantiile constituite in favoarea noastra prin contract

 

■           Societatea de asigurare aleasa conform optiunii Clientului exprimata in cerere, - De ce: Pentru initierea si executarea contractului de asigurare, inclusiv pentru determinarea avariilor produse asupra autovehiculului, la finalul contractului de leasing operational.

 

■           Grup, in Romania si Austria - De ce: Obligatii de raportare si audit intern, precum si pentru aprobarea unor facilitati de finantare, daca este cazul.

 

■           Entitatile din Porsche Finance Group Romania - De ce: (1) Pentru partajarea unei baze de date comune de clienti, avand ca efect eficientizarea proceselor operationale si imbunatatirea experientei pentru clienti prin solutionarea mai rapida, unitara a solicitarilor), in baza interesului legitim al acestora. Fiecare entitate va accesa si prelucra datele respective doar in baza unei relatii contractuale directe cu dumneavoastra si doar pentru scopurile proprii de prelucrare; (2) In vederea contactarii pentru scopuri de marketing similare, in baza consimtamantului dumneavoastra, in situatia in care acest consimtamant este acordat.

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale - transmitem către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

In general, in cadrul activitatilor de prelucrare detaliate mai sus, Datele personale sunt transferate catre entitati din Uniunea Europeana. Totusi, in situatia in care activitatea de prelucrare necesita transferul datelor catre un tert sau organizatie internationala din afara UE, aplicam garantii adecvate conform cerintelor art. 44-49 din GDPR (ex. pentru transferurile de date catre SUA in cadrul operatiunilor procesate prin SWIFT sau pentru raportarile catre autoritatile fiscale din SUA, potrivit FATCA, pentru rezidendentii acestui stat).

Pe ce perioada stocam datele dumneavoastra?

Pastram datele dumneavoastra doar pe durata si in masura in care este necesar pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus sau daca exista o obligatie legala in acest sens. Pentru scopurile de prelucrare bazate pe consimtamantul dumneavoastra, datele vor fi prelucrate si pastrate pana la data retragerii consimtamantului.

In cazul in care ati depus o cerere de finantare pentru incheierea unui contract de leasing sau o cerere de credit, dar din diverse motive contractul solicitat nu s-a incheiat, datele dumneavoastra vor fi sterse din bazele noastre de date dupa o perioada de 30 de zile de la data inregistrarii rezolutiei finale privind cererea respectiva; totusi, conform cerintelor ANAF, pentru aceste cazuri, documentul Acordul privind interogarea si prelucrarea informatiilor in bazele de date ANAF se va arhiva pentru o perioada de minim 1 (unu) an de la data semnarii.

Daca am incheiat un contract cu dumneavoastra (de leasing, de credit, de asigurare, de cont curent si/ sau produse atasate etc.), atunci vom respecta obligatiile legale de pastrare a datelor si documentatiei relevante, dupa cum urmeaza:

 •  pentru indeplinirea obligatiilor legale de documentare si de pastrare conform legislatiei pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, vom pastra datele pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la incetarea relatiilor contractuale cu dumneaoastra.
 • datele personale ale clientilor nostri care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhivele companiilor Porsche Finance Group timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității..
 • in cazul politelor de asigurare si a dosarelor de dauna, vom pastra datele dumneavoastra, impreuna cu evidentele tehnice si evidentele contabile aferente, timp de 10 ani de la data de la data expirarii politei, respectiv finalizarii dosarului de dauna, conform obligatiilor legale de arhivare ale asiguratorilor.
 • in cadrul apararii si exercitarii drepturilor si intereselor noastre legale, datele dumneavoastra necesare realizarii acestui scop vor fi pastrate conform termenelor generale de prescriptie.

In cazul datelor prelucrate in Sistemul Biroului de Credit, Datele Personale sunt stocate si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizării, cu exceptia situatiei in care ati renuntat la cererea de credit sau nu vi s-a acordat creditul, caz in care Datele Personale sunt stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioadă de 6 luni.

Drepturile dumneavoastra

Aveti urmatoarele drepturi in legatura cu protectia datelor dumneavoastra:

 • Dreptul la informare: dreptul dumneavoastra de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare efectuate de catre noi asupra datelor dumneavoastra. Respectarea acestui drept se realizeaza prin prezenta informare;
 • Dreptul de acces: dreptul dumneavoastra de a obtine din partea noastra o confirmare daca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la furnizarea de informatii specifice privind prelucrarea lor;
 • Dreptul la rectificare: dreptul dumneavoastra de a obtine de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 • Dreptul la stergerea datelor: dreptul dumneavoastra de a obtine, fara intarzieri nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in masura in care sunt indeplinite urmatoarele conditii prevazute de GDPR: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre noi; (ii) va retrageti consimtamantul acordat pentru prelucrarile de date bazate pe consimtamant; (iii) va opuneti prelucrarilor de date personale efectuate de noi. Va puteti opune doar prelucrarilor care au ca temei legal realizarea intereselor noastre legitime, pentru care noi nu avem interese si motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal de catre noi; (v) datele dumneavoastra trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarilor: dreptul dumneavoastra de a obtine restrictionarea prelucrarilor ulterioare in oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR: (i) contestati exactitatea datelor pe care noi le prelucram. Prelucrarea va fi restrictionata pentru o perioada care ne va permite sa verificam exactitatea datelor contestate; (ii) Prelucrarea datelor de catre noi este ilegala, iar dumneavoastra nu doriti stergerea datelor, ci doar solicitati restrictionarea utilizarii lor de catre noi; (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; (iv) va opuneti prelucrarii. In aceasta situatie, prelucrarea va fi restrictionata pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra. In cazul in care ati obtinut restrictionarea prelucrarii, veti fi informat ulterior de catre noi inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul dumneavoastra de a primi de la noi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat direct, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteti exercita acest drept doar atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau cand prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate.
 • Dreptul la opozitie: dreptul dumneavoastra de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuate de noi avand ca temei juridic realizarea intereselor noastre legitime.

Daca va veti opune unor astfel de prelucrari, noi nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care vom putea demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al nostru in instanta.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dumneavoastra, cum ar fi comportamentul de plata, situatia financiara, comportamentul in trafic etc.), care produce efecte juridice care va privesc sau care va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Pentru a da curs solicitarilor de mai sus, vom putea cere informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dumneavoastra. Dupa identificarea dumneavoastra, va vom furniza un raspuns la solicitarea transmisa in vederea exercitarii drepturilor de mai sus, in termen de cel mult o luna de la data primirii cererii.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteti trimite o cerere scrisa:

 • prin e-mail la adresa: protectiadatelor(kwfat)porschebank(kwfdot)ro
 • prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari
 • prin depunere la sediul companiilor Porsche Finance Group, la receptie, la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche, cod postal 077190, Voluntari.

In privinta exercitarii drepturilor de mai sus in relatia cu Biroul de Credit, va puteti exercita aceste drepturi astfel: (i) dreptul de acces la date, printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau prin contactarea directa a Participantilor Porsche Bank  si Porsche Leasing (in calitate de creditor sau potential creditor), prin modalitatile mentionate mai sus. Aveti, de asemenea, dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, a unei copii a Raportului de Credit emis de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre Porsche Bank si Porsche Leasing in analiza cererii de finanțare; (ii) dreptul de rectificare a datelor, dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul de a va opune prelucrarii pot fi exercitate prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau prin contactarea directa a Participantilor Porsche Bank si Porsche Leasing (in calitate de creditor sau potential creditor), prin modalitățile menționate mai sus.

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Nu in ultimul rand, pentru orice intrebari privind informatiile cuprinse in prezenta Informare, va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor desemnat de noi, la adresa de e-mail: protectiadatelor(kwfat)porschebank(kwfdot)ro.

Pentru informatii referitoare la prelucrarea datelor în Sistemul Biroului de Credit, va puteti adresa la adresa de e-mail: rpd(kwfat)birouldecredit(kwfdot)ro .

Protectia datelor pe pagina noastra web

Protejarea intereselor dumneavoastra private in timpul utilizarii paginii noastre web reprezinta pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, va informam, in continuare, in detaliu, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestui mijloc de interactiune. Responsabile pentru protectia datelor cu privire la aceasta pagina web sunt companiile Porsche Finance Group, respectiv: Porsche Bank Romania SA, Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Mobility SRL, Porsche Broker de Asigurare S.R.L. si Porsche Versicherungs AG Salzburg - Sucursala Romania. Atunci cand prelucram date cu caracter personal, respectam cu strictete prevederile legale in vigoare privind protectia datelor. Ne rezervam dreptul de a utiliza date personale si date anonimizate, care fac obiectul drepturilor persoanelor vizate, in limitele premise de legislatia in vigoare, dupa cum este detaliat mai jos.

Prezenta informare privind protectia datelor se aplica doar pentru paginile web www.porschebank.ro si   www.managementdeflote.ro, precum si pentru subdomeniile aferente, insa nu si pentru pagini controlate sau operate de terti. Va rugam sa verificati politicile si informarile privind protectia datelor aferente paginilor web controlate sau operate de catre terti, deoarece acestea nu se afla sub controlul nostru si nu ne asumam raspunderea pentru continutul si pentru masurile lor privind protectia datelor.

Securitatea datelor 

Pentru protectia datelor dumneavoastra pe pagina noastra web, am luat masuri tehnice si organizatorice pentru a le proteja in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii actuale. In caz de incalcare a securitatii datelor dumneavoastra, va vom notifica in masura in care incalcarea de securitate se dovedeste a expune drepturile si libertatile dumneavoastra la un nivel ridicat de risc.

In situatia in care detineti o parola care sa va permita accesul in aplicatiile noastre, sunteti responsabil pentru pastrarea securitatii si confidentialitatii acestei parole.

Utilizarea de catre minori

A se avea in vedere faptul ca toate instrumentele de procesare date pot fi utilizate exclusiv de catre persoane cu varsta de peste 14 ani. Utilizarea sistemelor si instrumentelor de procesare date personale de catre utilizatori sub aceasta varsta este interzisa fara consimtamantul parintelui sau tutorelui legal. In cazul in care astfel de procesari de date au loc, vom opri accesul si procesarea lor imediat ce luam la cunostinta de o astfel de situatie.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele furnizate de dumneavoastra

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor. In cazul in care corespondati cu noi sau completati un formular cu date personale prin intermediul paginii noastre web, va rugam sa aveti in vedere faptul ca datele mentionate de dumneavoastra in formularul respectiv vor fi prelucrate in scopurile pentru care au fost transmise sau in scopul procesarii unei solicitari de contact, pentru incheierea si executarea unui contract, respectiv pentru efectuarea demersurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastra.

In cazul in care, la utilizarea unui serviciu oferit, vi se solicita introducerea datelor dumneavoastra personale, este exclusa corelarea datelor dumneavoastra personale cu datele din protocolul de accesari, prin intermediul adresei IP (colectata oricum in forma anonimizata), in scopul realizarii unui profil de utilizator cu date personale.

Datele colectate de noi

Daca vizitati pagina noastra web, datele sunt inregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informatii privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastra web, consultati Politica de Cookie.

Parteneri

Porsche Bank Romania SA, Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Mobility SRL, Porsche Broker de Asigurare S.R.L. si Porsche Versicherungs AG Salzburg - Sucursala Romania nu efectueaza toate prelucrarile datelor cu caracter personal prin aceasta pagina web in regim propriu, ci beneficiaza de sprijin de la parteneri specializati, si anume Porsche Informatik GmbH cu sediul in 5020 Salzburg, Vivid Planet Software GmbH cu sediul in 5302 Henndorf am Wallersee, care actioneaza pe baza comenzilor primite de la noi.

Partenerii nostri sunt atent selectati si asigura, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastra conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor si asigurarea respectarii drepturilor dumneavoastra. Partenerilor le este interzis sa utilizeze datele cu caracter personal la care au acces in baza imputernicirilor primite de la noi pentru scopuri proprii sau comerciale sau sa le transmita tertilor.

In ce cazuri va putem colecta datele prin pagina noastra web?

Solicitare de oferte

In cazul solicitarii de oferte catre dealeri pentru o anumita marca de masina, datele indicate de dumneavoastra in formularul Vreau oferta sunt prelucrate de noi in scopul procesarii cererii de solicitare oferte si pentru a va contacta in acest sens. In acest sens, datele indicate in formular sunt transmise respectivilor dealeri in scopurile mentionate mai sus.

 • Scop: efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.  

Solicitare generala

Indiferent daca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa orice solicitare prin pagina noastra web, prin introducerea datelor dumneavoastra de contact in formularul Solicitare generala. Vom prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.

 • Scop: executarea contractului sau efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar. 

Solicitare contactare rapida

Daca sunteti deja clientul nostru si doriti sa fiti contactat rapid cu privire la diverse aspecte privind executarea contractului incheiat cu noi (de exemplu, pentru a primi informatii generale privind contractul incheiat, pentru activarea serviciului de internet banking, pentru clarificari privind situatia platilor/facturilor etc.), puteti face acest lucru completand formularul Call me back - Formular contactare rapida, iar noi va vom contacta de indata pentru solutionarea solicitarii dumneavoastra.

 • Scop: executarea contractului sau efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar. 

Propuneri si sugestii

Interesul nostru constant este de a oferi clientilor existenti sau potentiali produse de finantare si asigurare adaptate nevoilor acestora. De aceea, suntem interesati sa primim orice propuneri si sugestii ati avea privind produsele si serviciile noastre. Puteti face acest lucru prin completarea formularului Propuneri si sugestii, iar noi vom folosi datele dumneavoastra pentru analiza propunerii sau sugestiei primite si pentru a va contacta, daca este cazul.

 • Scop: efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.  

Sesizari asigurari

Puteti adresa in scris catre Porsche Asigurari sau Porsche Broker orice sesizari aveti privind polita CASCO sau RCA, prin completarea formularelor Sesizari CASCO (pentru Porsche Asigurari) si Sesizari CASCO sau RCA (pentru Porsche Broker). Vom prelucra datele dumneavoastra completate in formulare in scopul solutionarii sesizarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.

 • Scop: executarea contractului, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar. 

Solicitare asigurari auto pentru masini achizitionate cash

In cazul in care doriti o oferta de asigurare auto pentru o masina achizitionata cash, indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa o solicitare de oferta prin completarea formularului Oferta asigurari auto pentru masini achizitionare cash. Vom prelucra datele dumneavoastra completate in formular in scopul procesarii solicitarii si pentru a va contacta in vederea transmiterii unei oferte.

 • Scop: efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.  

Sesizari Porsche Bank si Porsche Leasing

Puteti adresa in scris catre Porsche Leasing sau Porsche Bank orice sesizari aveti privind contractele de leasing financiar sau credit, prin completarea formularelor Sesizare Porsche Leasing (pentru leasing financiar si credit) si Sesizare Porsche Bank (pentru credit). Vom prelucra datele dumneavoastra completate in formulare in scopul solutionarii sesizarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.

Scop: executarea contractului, in baza solicitarii dumneavoastra.

Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.  

Anunta dauna online

Puteti notifica o dauna online catre Porsche Asigurari prin completarea formularului "Notificare dauna online" si atasarea documentelor necesare deschiderii dosarului de dauna (fotografiile autovehiculului variat, copiile actului de identitate si a permisului de conducere, Constatarea amiabila/ Proces verbal intocmit de Politie, alte documente ). Vom prelucra datele dumneavoastra completate in formulare in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in vederea programarii pentru constatarea avariilor.

 • Scop: executarea contractului, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar. 

Cheama curier

Puteti solicita servicii de curierat la adresa dumneavoastra de domiciliu/sediu in vederea ridicarii unor documente aferente contractului dumneavoastra de finantare (de exemplu, documente cesiuni, cereri de despagubire etc) pentru transmiterea catre sediul nostru, prin completarea formularului "Cheama curier". Accesul la formular implica redirectionarea dumneavoastra din website-ul www.porschebank.ro catre www.plr.ro, spre pagina dedicata formularului. Datele dumneavoastra, colectate din formular, vor fi transferate societatilor noastre partenere in vederea prelucrarii solicitarii dumneavoastra si vor fi stocate in bazele noastre de date timp de 3 luni de la momentul completarii si transmiterii formularului. Vom prelucra datele dumneavoastra completate in formular in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta prin intermediul partenerilor nostri in vederea ridicarii documentelor.

 • Scop: executarea contractului, in baza solicitarii dumneavoastra.
 • Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar. 

 

Va rugam sa nu ne puneti la dispozitie, in cadrul documentelor transmise sau incarcate, categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenenta sindicala sau date cu privire la starea de sanatate.

Cat timp stocam datele dumneavoastra pe pagina noastra web?

Vom stoca datele dumneavoastra pentru o perioada de 30 (treizeci) de zile de la data colectarii, dupa care datele dumneavoastra vor fi sterse de pe pagina noastra web.

Drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale

In calitate de persoana vizata conform prevederilor GDPR, drepturile privind protecta datelor personale descrise la sectiunea Drepturile dumneavoastra de mai sus se aplica integral, inclusiv pentru datele personale colectate si procesate prin intermediul paginilor web.

Actualizari ale politicii de protectia datelor

Versiune 07/Februarie 2022

 

Operatorul de date si Responsabilul cu Protectia Datelor

Porsche Leasing Romania IFN SA,

Porsche Bank Romania SA,

Porsche Mobility SRL,

Porsche Broker de Asigurare SRL

Porsche Versicherungs AG Salzburg - Sucursala Romania

Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche

077190, Voluntari, Ilfov

protectiadatelor(kwfat)porschebank(kwfdot)ro