Certificat de depozit

Hârtii de valoare emise de către o bancă şi care atestă depunerea unei sume de bani la o rată a dobânzii fixă pe o anumită perioadă de timp; pot fi nominative, deci netransmisibile sau nenominative, adică la purtator.

Cesiune

Transmiterea contractului de leasing de la un Utilizator la altul prin intermediul unui contract de cesiune.

Cifra de afaceri

Suma globală a vânzărilor de produse şi servicii ale unei companii într-o perioadă dată. Serveşte la măsurarea volumului şi a evoluţiei activităţii comerciale a unei firme.

Cont bancar

Aranjament de depunere şi păstrare a banilor într-o bancă; contul curent sau depozitul la vedere este purtător de dobândă foarte mică sau nepurtător de dobândă şi oferă clientului posibilitatea retragerii sumelor în orice moment; în conturile de depozit şi de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind întotdeauna purtătoare de dobândă.

Cotatie bursiera

Llistarea la bursa de valori a preţului unei valori mobiliare (acţiune, obligaţiune, bon de trezorerie etc.)

Creanta

Dreptul de a obţine executarea unei prestaţii în natură sau de a obţine contravaloarea acesteia.

Credit bancar

Imprumut de fonduri acordat de către o instituţie bancară. Creditele se definesc după durată, destinaţie, garanţiile aduse, monedă etc. Creditul de consum este acordat persoanelor fizice si juridice în scopul achiziţionării de bunuri de consum cu plata în rate;

Credite angajate

Suma totală la un moment dat a creditelor de orice fel înregistrate de o anumită persoană.

Cupiura

Unitate monetară înscrisă pe o monedă sau bancnotă.

Curs de schimb

Preţul la care o valută poate fi cumpărată cu o alta.

Datorie

Obligaţie contractată faţă de un terţ, care are drept contrapartidă din punctul de vedere al acestuia din urmă, o creanţă.

Debit

Datorie

Depreciere

Diminuare de valoare; scădere a puterii de cumpărare a monedei unei ţări, determinată pe plan intern de inflaţie şi pe plan extern de deteriorarea termenilor de schimb.

Devalorizare

Diminuare a valorii monedei naţionale în raport cu una sau mai multe valute de referinţă sau cu preţul aurului.

Disponibilitati

Totalitatea activelor din bilanţ de care compania poate să dispună imediat sau pe termen scurt: lichidităţi sau titluri de creanţă care pot fi convertite rapid în lichidităţi.

Dividend

Parte din profitul unei companii atribuită fiecărui acţionar proporţional cu numărul de acţiuni deţinute.

Dobanda

Potrivit Codului fiscal art.7 pct.13.
Dobanda - orice suma ce trebuie platita sau primita pentru utilizarea banilor, indiferent daca trebuie sa fie platita sau primita in cadrul unei datorii, in legatura cu un depozit sau in conformitate cu un contract de leasing financiar, vanzare cu plata in rate sau orice vanzare cu plata amanata.

EURIBOR

Abreviere pentru sintagma Euro Interbank Offered Rate. Termenul defineste o rata a dobanzii Euro - denominata, practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru imprumuturile in Euro.

Exigibil

Parte din pasivul unei companii care reprezintă datoriile (pe teren scurt, mediu şi lung), adică sumele a căror rambursare o vor cere creditorii.

Faliment

Situaţie juridică de încetare de plăţi a unei companii declarată prin hotărâre judecătorească; administrarea companiei după declararea falimentului este atribuită unui judecător sindic.

Gaj

Obiect mobiliar care aparţine unui debitor şi care este depus de acesta în mâinile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei.

Garantie

Bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat în favoarea unui creditor ca asigurare a îndeplinirii obligaţiilor de plată de către debitor; poate fi şi un angajament de plată al unei persoane că va plăti datoriile unei alteia incapabile să le onoreze.

Girant

Persoană care se angajează să plătească datoriile scadente ale unui terţ, în cazul în care acesta din urmă este incapabil să le achite.

Incetare de plati

Situaţia unei persoane sau a unei companii care din cauza lipsei mijloacelor de plată nu poate face faţă datoriilor.

Ipoteca

Cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil; garanţie în contractele de credit.